Psychische aandoeningen.


Wij proberen de naaste(n) handvatten te geven in de omgang met hun psychisch kwetsbare familielid. Soms weet een naaste om welke psychische aandoening(en) het precies gaat, en soms  niet. Soms is er nog nooit contact geweest met de GGZ. 

In principe hoeven wij ook niet te weten welk etiketje er precies past bij de betrokkene. Wij horen graag van de naaste(n)  wat zij zien en merken van de problemen van hun familielid. We coachen en trainen dan de naaste(n) om met die problemen om te gaan.


Voor naasten die wel iets meer weten over de diagnose van hun familielid, geven we hiet toch een globaal beeld van de aandoeningen en de omgangstechnieken die wij daar het meest passend voor vinden.


Psychotische en bipolaire aandoeningen.

Psychoses en manische episodes kunnen het leven van een patiënt én het leven van diens naasten ernstig ontwrichten. Betrokkenen kunnen vaak niet beseffen dat hun belevingen en hun denkbeelden voortkomen uit een psychische aandoening. De verstandhouding tussen een patiënt en (bijvoorbeeld) de ouders kan daar ernstig onder lijden. Het lukt die ouders dan ook niet meer om de patiënt te ondersteunen om zijn/haar leven weer op de rails te krijgen.

Naastentraining bespreekt en oefent dan vaak met de naasten de “Verbindende Gespreksvoering”. Deol is dat de patiënt zich beter begrepen voelt door zijn of haar familieleden. Dat kan leiden tot een aanzienlijke verbetering of herstel van de relatie tussen naasten en patiënt.


Persoonlijkheidsproblemen

Persoonlijkheidsproblemen  kent allerlei verschijningsvormen. Borderline is de meest bekende. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben gewoonlijk een heel laag zelfbeeld en ze uiten dat soms door schadelijk gedrag naar zichzelf en naar anderen. Voor naasten is het erg moeilijk om daarmee om te gaan. 

Naastentraining oppert dan vaak coaching en training op het gebied van de "Validerende Gespreksvoering". Naasten leren dan hoe ze het best met de betrokkene kunnen omgaan om conflicten zoveel mogelijk te voorkomen en om diens zelfvertrouwen te helpen herstellen.


Depressie

Als iemand last heeft van een ernstige depressie dan proberen liefhebbende famiieleden vaak om hem of haar op allerlei manieren uit de put te halen of op te vrolijken. Dat lukt niet.. Naastentraining gaat er met de familieleden uitvoering op in wat de beste aanpak is voor "Omgang met iemand met depressie".


Verslavingsproblemen

Verslaving ziet Naastentraining óók als een psychische aandoening. Al of niet in combinatie met andere psychische aandoeningen. Hoe krijg je als naaste iemand zo ver dat hij of zij professionele hulp zoekt? Meestal niet door er steeds op te blijven hameren.

Met “Motiverende Gespreksvoering” kan soms wel kan lukken. Ook als het “alleen maar” gaat om nicotineverslaving. 


Grensoverschrijdend gedrag

Psychische aandoeningen leiden nogal eens tot gedrag van de betrokkene dat voor de naasten onverdraagbaar is. Het is belangrijk dat de naasten beseffen dat dat gedrag voortkomt uit de aandoening en niet uit de persoon zelf. Toch is het vaak nodig om grenzen te stellen om uitputting en frustratie bj de naasten te voorkomen. Daar zijn technieken voor: "Liefdevol Begrenzen". 


Andere aandoeningen of combinaties van aandoeningen.

Zoek contact met Naastentraining. Onze privé trainingen zijn altijd maatwerk. Naastentraining zoekt samen met u naar de combinatie van kennis en vaardigheden die in uw situatie het meest passend is.Kosten

Wij doen ons werk volledig onbetaald. Stichting Naastentraining heeft ook geen andere medewerkers in dienst. We doen ons werk vanuit onze eigen woningen en we hoeven dus ook geen kantoorruimte te huren. Niettemin maakt de Stichting wel wat kosten. Als u wilt, kunt u na afloop van een traject een kleine bijdrage geven ter dekking van die kosten. Als u dat niet wilt of niet kunt, dan vinden wij dat ook prima.